Revize nebo kontroly školních tabulí?

Revize nebo kontroly školních tabulí?

Je povinnost zajistit revizi školních tabulí? Na základě čeho? Kdo za to zodpovídá? Kdo může provádět kontrolu a kdo revizi? Jestli Vás některá z otázek zaujala, věřím, že odpověď naleznete v řádcích níže.

Slova „revize“ nebo „kontrola“ sama o sobě evokují pocit něčeho důležitého. V našem případě tato slova uvádíme ve spojení s výrobkem, školní tabulí, která se ve škole denně používá. Proto bychom této problematice měli porozumět. Zvláště, když s tím souvisí další slova - „bezpečnost“ a „zdraví“. Ano, tato problematika je skutečně důležitá a týká se bezpečnosti učitelů a našich dětí.

Jaký je vlastně rozdíl mezi revizí a kontrolou?

Povinnost „kontroly“ jakéhokoliv výrobku je stanovena v Návodu k použití a údržbě, kterým je výrobce povinen každý výrobek vybavit. Je na provozovateli, v našem případě řediteli školy, jak se této povinnosti zhostí, jak deleguje povinnost prokazatelně provádět úkony podle Návodu k použití a údržbě.

Naproti tomu „revize“ se provádí na technických zařízeních, které vyžadují speciální dozor, aby byl zajištěn soulad jejich stavu a provozu s platnými zákony, nařízeními a technickou dokumentací. Jedná se zejména o zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvíhací. Podle druhu těchto zařízení jsou stanoveny i požadavky na provádění revizí. Vše je uvedeno ve speciálních zákonech, nařízeních vlády, vyhláškách, případně normách. Revize provádí odborně způsobilá osoba, revizní technik, která získala oprávnění od státního odborného dozoru, Technické inspekce České republiky, na základě vykonané zkoušky. Tolik zjednodušené a laické vyložení teorie.

Kde mají kontroly tabulí svůj právní základ?

Problematiku bezpečnosti výrobků a povinnosti výrobců a provozovatelů řeší řada zákonů a nařízení. Pro náš účel bude stačit vycházet ze dvou obecných zákonů. Ze zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákoník práce“ a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dále jen “Zákon o požadavcích na výrobky“.

  • Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné podmínky pro svoje zaměstnance, dodržovat a plnit další zákony s tím související.
  • Zákon o požadavcích na výrobky ukládá výrobcům povinnost uvádět na trh pouze výrobky bezpečné. Ukládá výrobcům k výrobkům dodávat návody k použití a údržbě, které uživatele jasně seznámí s povinnostmi, které musí plnit, aby výrobek mohl bezpečně používat. V návodech jsou předepsány konkrétní úkony z hlediska údržby a kontroly, které je uživatel / provozovatel povinen provádět, aby výrobek mohl bezpečně používat. Je na zaměstnavateli, aby prokazatelně svoje zaměstnance seznámil s těmito návody k použití a údržbě, zajistil jejich dodržování a plnil tak svoji zákonnou povinnost. Jinak může mít zaměstnavatel v případě pracovního úrazu učitele nebo žáka problém vyvinit se ze situace a všechna zodpovědnost půjde k jeho tíži. Nemusí se jednat jen o náhradu škody, ale i o náhradu nemajetkové újmy, případně i o trestně právní zodpovědnost.

Názorný příklad z praxe

Pro praktické ujasnění této problematiky v oblasti „školních tabulí“ si můžete představit tabuli typu TRIPTYCH na zvedacím systému, která je nejrozšířenější na našich školách. Můžete si ji představit třeba i s projektorem pro projekci nebo interaktivitu, který je umístěn na nějakém rameni a přichycen k tabuli. V tomto případě se jedná o soubor výrobků, které tvoří jeden funkční celek - sestavu. Může se jednat o výrobky různých výrobců. Vždy je potřeba se přesvědčit o jejich kompatibilitě. Jedním z výrobků v sestavě je projektor, což je elektrické zařízení. Pro bezpečné provozování takové sestavy více různých výrobků je potřeba splnit všechny požadavky na údržbu a kontrolu specifikované ve všech jednotlivých Návodech k použití a údržbě, tedy na samotnou tabulovou desku, zdvihací systém, rameno, projektor. Tyto úkony údržby a kontroly může provádět pověřená osoba, například školník. Na projektoru, elektrickém zařízení, je potřeba navíc provádět předepsané revize. Ty může provádět pouze odborně způsobilá osoba, tedy revizní technik.

Jaká rizika mohou vzniknout? 

Vlivem historického vývoje máme v našich školách nejrůznější směsici takových „školních tabulí“ poskládaných z výrobků různých výrobců, doplněných interaktivními projektory a spletí různých kabelů. K takovým instalacím se dospělo buď postupným budováním sestav s různými dodavateli, nebo kompletní jednorázovou dodávkou od dodavatelů, kteří jsou schopni „odborně skloubit“ do jedné sestavy téměř vše. Například skutečnost, že zatíží tabuli na zvedacím systému další zátěží ramene, projektoru a protizávaží, ignorují. Nepátrají po tom, zda v Návodu k použití výrobce zvedacího systému takové další zatížení vůbec připouští.

Kombinací různých výrobků může vzniknut výrobek nebezpečný. Kdo za něj zodpovídá? Ten, kdo namontoval poslední díl celkové sestavy? Nebo někdo jiný? Předal dodavatel skutečně všechny potřebné návody k údržbě a kontrole nebo některé vynechal, protože nepřipouštějí právě takovou instalaci? To je pár příkladů z denní praxe. Je na zvážení, zda kontrolou takových sestav pověřit školníka nebo se obrátit na odbornou firmu, která je schopna posoudit kondici sestavy a vydat zprávu o kontrole a stavu, odstranit závažné závady, doplnit chybějící dokumentaci a poskytnout poradenství.

Výsledky kontrol tabulí na českých školách.

Výsledky kontrol tabulí na českých školách.

Závěr a doporučení

Všechny komponenty tabulové sestavy je potřeba udržovat a kontrolovat podle Návodů k obsluze a údržbě jednotlivých výrobců. Aby to bylo prokazatelné, je vhodné vést provozní deník. Tyto úkony může teoreticky dělat třeba školník. Projektor je potřeba navíc podrobit revizi revizním technikem. Vzhledem k výše uvedenému naše praxe doporučuje jednoznačně kontrolu svěřit odborné firmě, která je schopná následně garantovat bezpečný provoz zařízení. Odbornou firmou rozumíme subjekt, který má v této oblasti nejlépe i konstrukční zkušenosti a jeho pracovníci jsou schopni celkovou sestavu skutečně posoudit a zjistit stav opotřebení komponent. Jinak se jedná vždy pouze o formální kontrolu, která nesníží riziko toho, oč nám jde především. O zdraví učitelů a žáků. Zajímá-li Vás tato problematika více, neváhejte mne kontaktovat.  

Nejčastější závady, se kterými se na českých školách setkáváme

Filtr projektoru zanesený vrstvou prachu

Pravidelná výměna prachových filtrů prodlužuje životnost projektoru a předchází vážným poruchám.

Projektor je elektronické zařízení náchylné na prach. Zanesený filtr nedostatečně chrání elektroniku před prachem a zároveň brání v chlazení lampy, která se přehřívá a její životnost se snižuje. Čištění projektoru a výměna filtrů by proto mělo být prováděno pravidelně podle doporučení výrobce.

Opotřebení zvedacího systému a ocelových lanek

Kontrolou konstrukce zvedacího systému zamezíte nebezpečnému pádu tabule.

Zvedací systém je mechanické zařízení, které za den udělá nespočet pohybů. Přitom nese váhu celé tabule a projekční techniky. Při výběru tabulového systému musí být jeho konstrukční zatížení koncipováno na váhu tabule a projekční techniky, kterou chcete na zvedací systém instalovat. Kladky a lanka musí mít odpovídající kvalitu a celá konstrukce by měla podléhat pravidelným kontrolám. Přetržením lanek k zemi padne celá tabule i s projekční technikou. Vzniká tak škoda na majetku a může dojít i k vážnému úrazu.

Vytržené, nevhodné nebo chybějící kotvení

Bezpečné kotvení tabulového systému zamezí škodám na majetku i případnému úrazu.

V praxi se setkáváme s velmi nedbalým kotvením nosných prvků tabulových systémů. Zvedací systémy musí být vždy fixovány do stěny i k podlaze originálním kotvením. V závislosti na stěně (cihla, sádrokarton, ...) se musí zvolit správné kotvící prvky. Vzhledem k velkému zatížení je třeba kotvení pravidelně kontrolovat a předcházet tak případným škodám či úrazům v důsledku vytržení kotvení ze stěny.

Nedbalá instalace kabeláže

Bezpečná instalace kabeláže může předejít poruchám projekční techniky i úrazům elektrickým proudem.

Prostor za tabulí rozhodně nemá sloužit jako uložiště nepotřebných přebytků kabeláže. Zvedací systém může špatně vedenou kabeláž nejen poškodit ale také například uskřípnout napájecí kabel projektoru, který je pod napětím. Kromě výpadků obrazu vlivem přeždímaných kabelů tak může vzniknout i úraz elektrickým proudem. Při instalaci projekční techniky musí být kabeláž řádně nainstalována a opatřena bezpečnostní svazkovací spirálou, která chrání kabely za tabulí. Dále by měla být kabeláž vedena ve stěně pomocí husích krků nebo pomocí lišt až ke stolu vyučujícího.

Vytržení tabulí z rámu

Rám není jen kosmetický doplněk. Chrání před obnaženými kovovými částmi.

Třídílná tabule TRIPTYCH láká děti k pohoupání na svých křídlech. Často se pak setkáváme s křídly, která jsou vytržena z pantů a rámu. Odhalují se tak ostré hrany ocelového plechu, který nese povrchovou keramickou vrstvu. Vytržením z pantu hrozí pád křídla. Kromě toho, že uvolněné křídlo je prakticky nepoužitelné při výuce, hrozí i bezpečnostní rizika. Takovéto závady se dají ve většině případů servisovat.

Chybná instalace a kalibrace interaktivity

Aby interaktivita pracovala správně, musí být správně nainstalována a zkalibrována.

Při výběru dodavatele dbejte pečlivě na výběr a ověřte si jeho zkušenosti s montáží a nastavení interaktivních technologií. Interaktivní prvky musí být instalovány na správném místě, ve správné vzdálenosti od tabule, na bezpečném místě, kde nedochází ke střetu s křídly tabule. Kalibrace musí být provedena pečlivě tak, aby interaktivita pokrývala co největší plochu tabule a dotyk pera či prstu byl přesný. Příliš lesklý nebo nerovný povrch tabule způsobuje problémy s interaktivitou. Doporučujeme keramické tabule s kvalitní konstrukcí, která je přizpůsobena váze projektoru.

Nedovážené tabule

Dovážení tabule je základem pro pohodlnou práci učitele.

Na dovážení tabulových zvedacích systému se při výrobě nezapomíná. Zvedací systémy většiny výrobců dovážit lze a lze je dovážit i velice snadno. Závaží se vkládá dovnitř zvedacích systémů. Ověšování tabule cihlami není z hlediska bezpečnosti příliš šťastným řešením.

Poškození povrchu a rozlepení tabule

Vybírejte pečlivě odolný povrch i konstrukci školních tabulí.

Výběrem vhodného povrchu si ušetříte spoustu starostí. Takovým vhodným povrchem je keramika. Keramický povrch je odolný proti mechanickému poškrábání, teplu i chemikáliím, je tak téměř nezničitelný. Pozor si ovšem dejte na prudké nárazy, často vznikají v důsledku přiražení vysokého magnetu mezi tabuli a křídlo. Silným nárazem se vrstva keramiky nanesená na ocelový plech ohne. Při velmi silném nárazu může dojít až k proražení keramického povrchu. Prohnutý povrch se dá do jisté míry servisovat, proražený nikoli. 

U starších tabulích může docházet vlivem prostředí a používání k rozlepení vrstev. U tabulí s nekvalitní konstrukcí je často patrné pokroucení a taktéž rozlepení vrstev.

Libor Kožoušek
Autor: Libor Kožoušek
Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.