Všeobecné obchodní podmínky pro B2B

VMS VISION, s.r.o. Výrobce školních a kancelářských tabulí ekoTAB
Spis. Zn.: oddíl C, vložka 46383, den zápisu 5. 10. 2004 u Krajského soudu v Brně, DIČ: CZ47909391

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují odběratelsko-dodavatelské vztahy v oblasti prodeje výrobků, zboží a služeb mezi VMS VISION, s.r.o. (dále jen dodavatel) a zájemcem o tyto výrobky, zboží a služby (dále jen odběratel).
 2. Odběratel, který nakupuje výrobky, zboží a služby za účelem dalšího prodeje, je povinen při první objednávce předložit dodavateli kopie úředních dokladů se základními informacemi o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (zejména výpis z obchodního rejstříku u právnických osob či živnostenský list u fyzických osob a osvědčení o registraci plátce DPH, je-li jeho držitelem). Jakoukoliv změnu údajů, která se promítá do daňových a dalších průvodních dokladů, je odběratel povinen neprodleně písemně oznámit dodavateli.

Článek 2
Ochrana průmyslových a autorských práv

 1. Odběrateli nevznikají žádná práva na používání a další šíření registrovaných značek, obchodních názvů, obrázků, firemních log a patentů dodavatele či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce dodavatele, není-li stanoveno jinak.

Článek 3
Dodací podmínky

 1. Odběratel je povinen uplatnit na odběr výrobků, zboží nebo služeb písemnou objednávku s uvedením
  následujících údajů:
 • jednoznačná identifikace odběratele, telefon, fax, e-mail,
 • fakturační adresa (je-li odlišná od sídla odběratele),
 • jednoznačná specifikace objednávaných položek:
  • popis objednávaného výrobku, zboží nebo služby pomocí číselných kódů nebo slovního popisu z katalogu či ceníku dodavatele.
  • požadované množství jednotlivých položek objednávky,
  • požadované odchylky od deklarovaného standardu (provedení, balení, apod.),
 • požadovaný způsob dopravy:
  • odběratel osobně převezme ve skladu dodavatele,
  • odběratel si zajistí dopravu,
  • dodavatel zajistí dopravu veřejným přepravcem (není možné u všech druhů výrobků),
  • vlastními prostředky dodavatele,
 • požadovaný termín plnění,
 • místo/adresu určení zásilky výrobků, zboží nebo služeb, včetně zodpovědné osoby za převzetí a kontaktu na ni,
 • jméno a telefon osoby, která vystavila objednávku,
 • jméno oprávněného zástupce odběratele pro vystavení objednávky.
 1. Dodavatel je oprávněn pozastavit zpracování přijaté objednávky v těchto případech:
 • je neúplná nebo nejasná specifikace jednotlivých položek objednávky,
 • odběratel je v prodlení s úhradou faktur nebo sankčních poplatků za předcházející plnění,
 • je neúplná nebo nejasná identifikace odběratele.

Je-li pozastaveno zpracování objednávky, neběží dodací lhůta.

 1. Každá přijatá objednávka výrobků, zboží a služeb je dodavatelem odběrateli potvrzena vystavením dokumentu „Potvrzení objednávky“ do 3 pracovních dnů. Toto „Potvrzení objednávky“ je odběrateli zasíláno zpravidla e-mailem nebo faxem na kontaktní údaje uvedené v objednávce odběratele. Neobdrží-li odběratel toto „Potvrzení objednávky“, je pravděpodobné, že jeho objednávka dodavateli nebyla doručena.
 2. Doručením dokumentu „Potvrzení objednávky“ na kontaktní údaje uvedené v objednávce odběratele, je uzavřena smlouva na dodávku výrobků, zboží a služeb v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu „Potvrzení objednávky“. Tento dokument je odběratel povinen zkontrolovat a případné námitky uplatnit do 2 pracovních dnů ode dne doručení.
 3. Dodací lhůty (DL) jsou určeny kategorií objednaných výrobků, zboží a služeb:
 • pro standardní výrobky a zboží, případně varianty standardu, jsou informativní DL uvedeny v platném ceníku VMS VISION, s.r.o.,
 • pro služby, nestandardní (atypické) výrobky a zboží platí DL stanovená dohodou dodavatele a odběratele,
 • závazná DL je uvedena v dokumentu „Potvrzení objednávky“.
 1. Storno nebo krácení objednávky standardních výrobků, zboží a služeb ze strany odběratele:
 • do 2. pracovního dne včetně, po obdržení objednávky - bezplatně,
 • od vystavení dokumentu „Potvrzení objednávky“ - dodavatel má právo na úhradu již vzniklých nákladů spojených s realizací této objednávky,
 • při nedodržení potvrzené dodací lhůty dodavatelem, uvedené v „Potvrzení objednávky“ - bezplatně.
 1. Storno nebo krácení objednávky nestandardních (atypických) výrobků, zboží a služeb ze strany odběratele:
 • do 2. pracovního dne včetně, po obdržení objednávky - bezplatně,
 • od vystavení dokumentu „Potvrzení objednávky“ - nelze odstoupit od smlouvy.

Článek 4
Dopravní, expediční a skladovací podmínky

 1. Místem plnění je sklad dodavatele VMS VISION, s.r.o., Chrudichromská 2292/13, Boskovice, s výjimkou dodávky včetně montáže, kdy je místem plnění místo montáže.
 2. Dodavatel splní dodávku okamžikem převzetí výrobků, zboží a služeb odběratelem nebo předáním výrobků a zboží prvnímu veřejnému dopravci.
 3. Odběratel je povinen dodávané výrobky dodané v dohodnutý termín plnění na místo plnění převzít, a to i když tyto mají vady či nedodělky nebránící jejich řádnému užívání.
 4. V případě, že odběratel dodávané výrobky nepřevezme, ač je tak povinen učinit, považují se tyto za převzaté odběratelem okamžikem, kdy dodavatel umožnil odběrateli s dodávanými výrobky nakládat v místě plnění.
 5. Dodavatel je oprávněn plnit dodávku dle objednávky i částečně a odběratel je povinen částečné plnění převzít.
 6. Náklady na přepravu a pojištění výrobků a zboží během přepravy ze skladu dodavatele k odběrateli hradí odběratel, pokud není stanoveno jinak.
 7. V případě sjednání osobního odběru ve skladu dodavatele je dodavatel povinen vyzvat odběratele k převzetí výrobků a zboží (za výzvu je považováno telefonické vyzvání, zaslání dopisu nebo e-mailu). Odběratel je povinen poskytnout s převzetím dodávky potřebnou součinnost a nemůže uplatňovat nároky z pozdního plnění, pokud dodávku u dodavatele neodebral.
 8. Skladování výrobků a zboží VMS VISION, s.r.o. vyžaduje teplotu v rozmezí 5 až 30°C a běžnou relativní vlhkost.
 9. Tabule, nástěnky, paravány a vitríny musí být skladovány ve svislé nebo vodorovné poloze, zajištěné proti prohnutí.
 10. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození výrobků a jejich obalů nešetrnou manipulací a nevhodným skladováním.

Článek 5
Fakturace, cenové, platební a sankční podmínky

 1. Je-li dodávka splněna, má dodavatel právo vystavit fakturu na dodané výrobky, zboží a služby a zaslat ji odběrateli. Vystavená faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona. Na faktuře je rovněž uvedeno číslo objednávky odběratele pro snadnou identifikaci provedené dodávky a příslušné faktury. Dodavatel zašle fakturu odběrateli e-mailem nebo poštou na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v objednávce odběratele.
 2. Ceny výrobků, zboží a služeb VMS VISION, s.r.o. jsou uvedeny v platném ceníku v doložce EXW INCOTERMS 2010.
 3. Pro odběratele s uzavřenou Rámcovou smlouvou o obchodní spolupráci platí ceny dle přiznaného platného ceníku.
 4. Výjimky z cen a z platebních podmínek určuje osoba oprávněná jednat za VMS VISION, s.r.o.
 5. Dodavatel je oprávněn určit způsob platby podle délky a frekvence dodávek, bonity odběratele, dodržování dohodnutých podmínek ze strany odběratele. Možné způsoby platby jsou: v hotovosti při převzetí, formou zálohové faktury před expedicí, převodem na účet po dodání.
 6. Pokud jednorázová objednávka odběratele přesáhne 100.000,- Kč je dodavatel oprávněn požadovat zálohu ve výši až 100 % ceny dodávky před realizací dodávky – pokud se s odběratelem nedohodne jinak.
 7. Na objednávky atypické a zakázkové výroby je dodavatel oprávněn požadovat zálohu ve výši až 100 % ceny dodávky před realizací dodávky.
 8. Pro fakturační režim platí standardní doba splatnosti faktur 14 dní. Pro tento účel se rozumí, že úhrada faktury je připsána na účet dodavatele v plné výši nejpozději v den splatnosti.
 9. Při prodlení odběratele s úhradou faktury nebo její části, vzniká dodavateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodaných výrobků, zboží a služeb za každý den prodlení, přičemž od 7 dne prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5% za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok dodavatele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti odběratele a která má za následek placení smluvní pokuty.
 10. Je-li odběratel v prodlení s úhradou faktury, je dodavatel oprávněn k nepřiznání dohodnutých slev či bonusů, resp. dalších sjednaných výhod odběratele, včetně přechodu na platbu předem formou zálohové faktury nebo platbu v hotovosti.
 11. Přesune-li odběratel dohodnutý termín dodávky výrobků, zboží nebo služeb o více než 1 týden a výrobky a zboží jsou připraveny k expedici, má dodavatel právo vystavit fakturu na dodávku výrobků a zboží s původním termínem dodání a výrobky uskladnit. Odběratel se zavazuje tuto fakturu přijmout, v termínu splatnosti uhradit a zboží odebrat v přesunutém termínu. Dodavatel je oprávněn za uskladnění výrobků a zboží účtovat přiměřené skladné, které vychází z ročního pronájmu skladovací plochy v místě obvyklém.
 12. Je-li dodavatel v prodlení s plněním dodávky výrobků, zboží nebo služeb, vzniká odběrateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaných výrobků, zboží a služeb za každý den prodlení. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu z prodlení nejpozději s vyúčtováním dodávky.
 13. VMS VISION, s.r.o. si vyhrazuje právo upravit ceny, pokud dojde k výrazným změnám vstupů do cenových kalkulací (např. nárůst cen materiálu, energií, apod.). O těchto změnách cen je odběratel informován nejpozději při potvrzení objednávky.

Článek 6
Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na kvantitativní, kvalitativní nebo funkční vady zjištěné odběratelem, jakož i postup pro uplatnění reklamací a lhůty pro vyřízení reklamací dodavatelem detailně upravuje „Reklamační řád“ VMS VISION, s.r.o. v platném znění.
 2. Platný Reklamační řád je zveřejněn na internetové adrese www.vms.cz.
 3. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu písemně na adrese dodavatele. Zaslaná reklamace musí obsahovat všechny údaje podle zákona, jinak na ni nebude brán zřetel. Oznámení o reklamaci zasílejte prostřednictvím e-mailu zaslaného na reklamace@vms.cz
 4. Reklamace neúplnosti dodávky, zjevných vad a poškození musí být uplatněny u VMS VISION, s.r.o. nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zboží odběratelem.
 5. Odběratel je povinen při přejímce výrobků a zboží od dopravce kontrolovat celistvost obalu i obsah.
 6. Reklamaci výrobků a zboží poškozeného dopravou musí odběratel uplatnit ihned při přejímce těchto výrobků a zboží u dopravce. Odběratel sepíše s dopravcem „Protokol o škodě“. Poškozené části dodávky nepřevezme. O této skutečnosti neprodleně informuje dodavatele. Výrobky a zboží poškozené dopravcem nelze reklamovat jako vadné plnění u VMS VISION, s.r.o.
 7. Pro zabránění dalších škod zasílá odběratel reklamované výrobky a zboží dodavateli teprve po jeho výslovném souhlasu a na základě jeho pokynů.

Článek 7
Odpovědnost za škodu a přechod vlastnictví ke zboží

 1. Nebezpečí škody na dodávaných výrobcích přechází na odběratele při osobním odběru okamžikem jejich převzetí, při dodávání mimo sklad odběratele pak okamžikem předání dodávaných výrobků prvnímu dopravci k přepravě.
 2. Vlastnické právo k dodávaným výrobkům přechází na odběratele až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny.

Článek 8
Servisní a montážní činnost

 1. Dodavatel zajistí na přání odběratele montáž dodaných výrobků a zboží. Cenovou nabídku na montáž a další servisní činnost obdrží odběratel pro jednotlivé případy na vyžádání.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

 1. Platné VOP VMS VISION, s.r.o. jsou zveřejněny na internetové adrese www.vms.cz.
 2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky si společnost VMS VISION, s.r.o. vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí společnost VMS VISION, s.r.o. podle předchozího bodu.
 3. Jakékoliv dodávky za podmínek odchylně upravených od těchto VOP je možné realizovat pouze po projednání předem a s výslovným souhlasem jednatele VMS VISION, s.r.o.
 4. Tyto VOP platí od 1.1.2016. Jakékoliv dříve vydané VOP pozbývají tímto dnem platnost.

V Boskovicích dne 21.11.2015

Ing. Libor Kožoušek
jednatel
VMS VISION, s.r.o.

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.