Obecná pravidla a podmínky pro soutěže

(dále jen “Pravidla”)
pořádané společností VMS VISION, s.r.o., IČO: 47909391, se sídlem Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 46383  (dále jen „Pořadatel"), které vyhlašuje na svých stránkách na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen “sociální sítě” nebo každá samostatně jako “sociální sí”).
 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Pořadatel vyhlašuje soutěže za účelem podpory návštěvnosti svých stránek na Facebooku a Instagramu a hlavně také na podporu návštěvnosti e-shopu provozovaného na adrese https://www.vms.cz.
1.2. Tato Pravidla se vztahují na veškeré soutěže pořádané Pořadatelem v rámci výkonu jejího podnikání, není-li u jednotlivé soutěže uvedeno, že se na ni vztahují jiná pravidla.
1.3. Pravidla soutěže jsou v souladu s pravidly sociálních sítí Facebook a Instagram provozovaných společností Meta Platforms Ireland Limited, se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (dále jen “společnost Facebook”). Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány, či jinak spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Veškeré dotazy a stížnosti směřujte pouze Provozovateli, nikoliv společnosti Facebook.

2. MECHANISMUS SOUTĚŽE

2.1. Soutěž se vyhlašuje zveřejněním příspěvku na sociální síti Facebook nebo Instagram, v němž jsou specifikována pravidla pro tuto konkrétní soutěž (dále jen ”Vyhlášení soutěže”).
2.2. Za vstup do soutěže se považuje udělení reakce na soutěžní příspěvek, vložení komentáře nebo zaslání zprávy. Za vstup do soutěže se bude dále považovat příspěvek Soutěžícího na jeho profilu na sociální síti, který označí jako soutěžní příspěvek. Toto se liší podle jednotlivé soutěže, kdy je způsob vstupu do soutěže specifikován ve Vyhlášení soutěže.
 

3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ SOUTĚŽE

3.1. Soutěž bude probíhat v termínu, který je uveden ve Vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook nebo Instagram (dále též „doba trvání soutěže") pouze na těchto sociálních sítích a na území České republiky.
 

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1. Podmínkou pro účast v Soutěži je aktivní účet na sociální síti Facebook nebo Instagram (podle jednotlivé soutěže) a zapojení se do soutěže způsobem odpovídajícím blíže specifikujícím pravidlům soutěže uvedených ve Vyhlášení soutěže. 
4.2. Účastníkem soutěže se stává každý soutěžící, který akceptuje Pravidla a splňuje podmínky v tomto bodě 3. Vstupem do soutěže, se zavazujete tyto Pravidla dodržovat (dále jen “Soutěžící”). 
4.3. Soutěžícím může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.
4.4. Každý Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou, přičemž jeho identifikátorem je jeho profil na sociální síti Facebook nebo Instagram.
4.5. Z účasti jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, dále také osoby jim blízké. V případě, že se stane taková osoba výhercem soutěže, nebude jí cena předána. Dále nebude výhra předána v případě, kdy Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání Soutěžícího či jiné osoby, která tomuto Soutěžícímu dopomohla k výhře tímto nekalým jednáním.
4.6. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit Soutěžící, jejichž odpovědi na soutěžní otázku jsou vulgární, zesměšňující, rasistické či jiným způsobem urážející, nebo pokud se Soutěžící dopustí chování způsobilého poškodit dobré jméno Pořadatele či ohrozit řádný průběh Soutěže, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady.

5. VÝHRA

5.1. Výhra je specifikována ve Vyhlášení soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.
5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, včetně doby trvání Soutěže, či Soutěž předčasně ukončit. 
5.3. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. 
5.4. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy Výherců, jakož ani v případě, že Výherci nebudou na uvedené adrese zastiženi. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.
5.5. Výhra bude Výhercům zaslána podle typu výhry, buď poštou, nebo osobním odběrem v provozovně Pořadatele nebo e-mailem (poukazy, slevové poukazy).
5.6. Výhra je Výherci odeslána nebo jinak předána zpravidla do 5 pracovních dnů od skončení soutěže. 
5.7. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele.

6. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCE

6.1. Po skončení doby trvání soutěže vybere Pořadatel zpravidla jednoho (1) výherce, který splnil soutěžní úkol příslušný pro danou dílčí soutěž (dále jen “Výherce“). Výherce je zpravidla vybrán losem ze všech Soutěžících, kteří vstoupili do soutěže a splňují podmínky pro účast v soutěži stanovené těmito Pravidly. Konečný počet výherců včetně možných výher a způsobu výběru výherce bude vždy zmíněn ve Vyhlášení soutěže.
6.2. Jednotliví Výherci (v rámci jednotlivých soutěží) budou kontaktováni Pořadatelem zpravidla do 24 hodin od ukončení soutěže, nejpozději však do pěti pracovních dnů od skončení soutěže. 
6.3. Informace o výhře bude Výherci Pořadatelem sdělena prostřednictvím komentáře u jeho výherní fotky, či odpovědí na výherní komentář a dále prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti, kde bude soutěž probíhat.
6.4. Výherce může být vyzván k předání kontaktních údajů prostřednictvím soukromé zprávy (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy), je-li to nezbytné pro účely předání výhry, případně alespoň celého jména a e-mailové adresy, je-li to pro předání výhry dostačující. 
6.5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost komentářů, soukromé zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné Výherce kontaktovat.
 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Účastníci soutěže berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem pořádání soutěže. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s GDPR a s obecnými Zásadami pro ochranu osobních údajů Pořadatele. V tomto dokumentu se také dozvíte, jaká jsou se zpracováním spojena vaše práva.
7.2. Výherci budou označeni jako “Výherci soutěže”, a to uvedením jejich jména užívaného pro účet na dané sociální síti a dále na stránkách sociálních sítí Pořadatele.
7.3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností a rovněž i ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.
7.4. Je-li to pro naplnění účelu dílčí soutěže nezbytné budou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: 
7.4.1. Jméno a příjmení, jméno uživatelského účtu (sociální síť), e-mail, podobizna nebo jiná fotografie dobrovolně zaslaná Soutěžícím, adresa pro doručení výhry, případně telefonní číslo. 
7.5. Osobní údaje budou zpracovány nejen Pořadatelem, ale i jednotlivými sociálními sítěmi dle zásad zpracování Facebooku nebo Instagramu, jejichž pravidla zpracování osobních údajů Pořadatel neovlivní. 
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu soutěže, nejpozději ještě jeden rok po ukončení soutěže, pokud zákon nepřikazuje Pořadateli dobu delší. 
7.7. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u Pořadatele (prostřednictvím e-mailu vms@vms.cz) a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškeré soutěže probíhají pouze na území České republiky a podléhají právnímu řádu České republiky, zvláště pak občanskému zákoníku.
8.2. Rozhodnutí Pořadatele bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele ze strany Soutěžících nebude brán zřetel. 
8.3. Námitky k Pravidlům soutěže můžete zaslat na e-mail: vms@vms.cz, případně osobně učiněné na adrese Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice. 
8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat. 
8.5. Tato pravidla jsou účinná od 1.3.2022.
 

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.