Reklamační řád pro B2B

obchodní společnosti VMS VISION, s.r.o.

To nejdůležitější z reklamačního řádu:

 • Odpovídáme za vady zboží a/nebo díla po dobu 24 měsíců od jeho převzetí (pokud nebyla sjednána smluvní záruka v odlišné délce).
 • Při převzetí zboží si zkontrolujte, zda je zásilka v pořádku. Pokud není, sepište s přepravcem zápis o škodě a zboží nepřebírejte. 
 • Reklamace vyřizujeme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů.

Kde je možné vytknout vady zboží? 

 • VMS VISION, s.r.o., Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice 
 • Můžete nás také kontaktovat na email reklamace@vms.cz nebo naši zákaznickou linku +420 516 428 541

1    ÚVODNÍ ČÁST

1.1    Kdo je prodávající? Tento reklamační řád platí pro zboží / dílo dodávané společností VMS VISION, s.r.o., se sídlem Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice, IČO: 479 09 391, DIČ: CZ47909391, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46383, kterou zastupuje Libor Kožoušek, jednatel (dále jen „VMS VISION, s.r.o.“, “prodávající”  nebo také „my“).

1.2    Reklamační řád jako nedílná součást. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dodávkách zboží a služeb (dále jen “Smlouva”) a/nebo Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “VOP”) prodávajícího.

1.3    Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka podnikatele, právnické osoby veřejného práva a školy. Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba (zejména obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku a v souvislosti s touto svou podnikatelskou činností uzavírá s námi Smlouvu. Právnická osoba veřejného práva je právnická osoba ustavená zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, případně jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis a z této pozice uzavírá s Dodavatelem Smlouvu. Škola a školské zařízení je tzv. školská právnická osoba nebo (státní) příspěvková organizace zřízená podle zvláštního právního předpisu.

1.4    Vadné plnění. Reklamační řád prodávajícího se použije pro úpravu práv a povinností při vytýkání vad zboží a/nebo díla mezi námi jako prodávajícím / zhotovitelem a zákazníkem jako kupujícím, resp. odběratelem (dále jen „zákazník“ nebo také „vy“). 

1.5    Co najdete v reklamačním řádu? Reklamační řád informuje o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění reklamace vadného či jinak poškozeného zboží a/nebo díla. Vycházíme ze zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku České republiky (dále jen “občanský zákoník”). Vzhledem k tomu, že se ale jedná o vztah mezi podnikateli, využíváme zákonem dané možnosti a některá práva a povinnosti nastavujeme odlišně. 

1.6    Smluvní záruka. Pro případ, že se jedná o práva ze smluvní záruky, řídí se vzniklé vztahy konkrétními záručními podmínkami.
 

2    V JAKÝCH PŘÍPADECH MÁME ODPOVĚDNOST ZA VADU ZBOŽÍ / DÍLA A/NEBO SLUŽBY

2.1    Jaké má mít naše zboží (potažmo dílo) vlastnosti v okamžiku jeho převzetí? Odpovídáme zákazníkovi, že zboží / dílo při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme zákazníkovi, že v době, kdy zboží / dílo převzal,

 • 2.1.1    má zboží / dílo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my, nebo výrobce popsali nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží / díla a na základě reklamy námi či výrobcem prováděné,
 • 2.1.2    se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 2.1.3    zboží / dílo odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutého stranami, nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
 • 2.1.4    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • 2.1.5    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3    V JAKÝCH SITUACÍCH NEBUDE VAŠE REKLAMACE UZNÁNA

3.1    Za jaké vady neodpovídáme? Neodpovídáme zákazníkovi za vady v těchto případech: 

 • 3.1.1    je-li vada na zboží / díle již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny / ceny díla, 
 • 3.1.2    vada vznikla na zboží / díle opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží / díla, 
 • 3.1.3    je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na příbalovém letáku / etiketě zboží), a/nebo to vyplývá z právních předpisů,
 • 3.1.4    zboží / dílo, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • 3.1.5    používáním zboží / díla v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,
 • 3.1.6    vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost),
 • 3.1.7    vada vznikla z dalších důvodů, u nichž jsme ve Smlouvě a/nebo VOP vyloučili naši odpovědnost za ni.

3.2    Kdy nám zejména nemůžete zboží vrátit:

 • 3.2.1    zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání.

4    PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA SOUVISEJÍCÍ S PŘEVZETÍM ZBOŽÍ

4.1    Překontrolujte, obsah našeho balíčku. Při převzetí zboží ho zkontrolujte a přesvědčte se o jeho vlastnostech (zejména zda jste obdrželi správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má). 

4.2    Kdy nebudete moci zboží reklamovat. Nepřísluší Vám práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou:

 • 4.2.1    jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, nebo
 • 4.2.2    pokud je zboží předáno později než při uzavření kupní smlouvy, pak přímo při jeho převzetí, nebo
 • 4.2.3    pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, nebo 
 • 4.2.4    pokud jste vadu sami způsobili.

5    POKUD BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY

5.1    Kontrola obalu před převzetím zboží. Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky potvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných vad. Pokud je obal poškozený, sdělte tuto skutečnost přímo přepravci a sepište zápis o škodě. Zásilku si ponechá doručovatel. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, zásilka nám bude přepravcem obratem vrácena a vám bude zaslána zásilka nová

5.2    Zjistíte, že bylo zboží poškozeno až po rozbalení balíčku. Jak postupovat? Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte nás ihned po převzetí, nejpozději do dvou (2) dnů od převzetí zásilky, ideálně prostřednictvím emailu zaslaného na reklamace@vms.cz. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které zahrnete do reklamace. Přiložte prosím i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popis problému, který jste na zboží objevili. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň). Všechny tyto informace mohou přispět k rychlejšímu vyřízení vaší reklamace. 

5.3    Kdy už nebudete moci uplatňovat reklamaci přepravy? Prosím vezměte na vědomí, že pokud reklamaci oznámíte třetí (3) a následující den od převzetí zásilky, nebude taková reklamace uznána přepravcem. Nám v důsledku vaší pozdní reklamace poškozené zásilky může vzniknout škoda (poškozená zásilka nebude proplacena přepravcem pro vaši pozdní reklamaci), takto vzniklou škodu jsme oprávněni po vás vymáhat. 

5.4    Jaký bude postup, až nám vše oznámíte? Po zaslání reklamace na e-mail reklamace@vms.cz obdržíte potvrzení na váš e-mail, následně se s Vámi zpravidla telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického servisu, aby se s vámi dohodli na dalším postupu. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 516 428 541, nebo na e-mailu reklamace@vms.cz, abyste si ověřili, jaký je stav Vaší reklamace.

6    POKUD JSTE OBDRŽELI ŠPATNĚ ZASLANÉ ZBOŽÍ

6.1    Jak postupovat a co od vás budeme potřebovat vědět? V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás nejlépe e-mailem: reklamace@vms.cz. Uveďte v něm své identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které jste obdrželi špatně. Přiložte prosím i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popište vzniklou chybu vlastními slovy. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží, ale ani my nejsme úplně neomylní. Za vzniklé nesrovnalosti v objednávce se předem omlouváme a uděláme vše pro to, aby proces reklamace byl pro vás co nejpohodlnější a z naší strany co možná nejrychlejší.

6.2    Jak to bude probíhat potom? Po zaslání reklamace na e-mail reklamace@vms.cz obdržíte potvrzení na váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme vás kontaktovat, abychom dohodli další postup. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na telefonním čísle +420 516 428 541, nebo na e-mailu reklamace@vms.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování vašeho požadavku.

7    ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ / DÍLA V DOBĚ 24 MĚSÍCŮ OD JEHO PŘEVZETÍ 

7.1    Kdy reklamovat vadné zboží. Vady zboží jste povinen nám vytknout (reklamovat jej) bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila.

7.2    Zákazník je oprávněn vytknout vady, které se u zboží / díla vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí s VÝJIMKOU zboží, u něhož je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít a/nebo použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka sjednaná ve Smlouvě a/nebo VOP). 

7.3    Co se bude dít po uplynutí 24 měsíců? Po marném uplynutí této lhůty (24 měsíců) vytknout vady zboží / díla nelze. Pokud je to u daného zboží možné, tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží používat, jelikož bylo v procesu oprávněné reklamace. 

7.4    Smluvní záruka. Pokud byla u daného zboží / díla garantována dobrovolná smluvní záruka delší než 24 měsíců od převzetí zboží, budete moci vytknout vady po tuto dobu. Doba se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli zboží používat, protože bylo v procesu oprávněné reklamace.

7.5    Jak vytknout vady? Za účelem vytknutí vad zboží zákazník odešle email na reklamace@vms.cz, v něm uvede zejména:

 • 7.5.1    identifikaci zákazníka (min. jméno a příjmení / název a IČO);
 • 7.5.2    e-mail, ze kterého jste zboží objednávali; 
 • 7.5.3    telefonní číslo;
 • 7.5.4    identifikaci zboží, které zahrnete do reklamace;
 • 7.5.5    popíše vzniklou vadu vlastními slovy;
 • 7.5.6    zvolený způsob vyřízení reklamace, přičemž zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu; 
 • 7.5.7    vaši adresu pro případné vrácení zboží po uzavření reklamačního procesu.
  Přiložte prosím i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popis problému, který jste na zboží / díle objevili. 

7.6    Potvrdíme přijetí reklamace. Po odeslání emailu na vytknutí vad zboží od nás obdržíte potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik vytknutí vady se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží / díla.

7.7    Kde můžete zboží reklamovat. Vady zboží nám může kupující vytknout zejména osobně na adrese Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice a/nebo elektronickou poštou na adrese reklamace@vms.cz.

7.8    Dodání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), ideálně v původním nepoškozeném obalu. 

7.9    Doprava reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k nám a zpět k zákazníkovi, a to včetně demontáže a montáže nese zákazník (odběratel).  Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku a/nebo jiným způsobem na naše náklady, nebude z naší strany přebráno a bude vám vráceno zpět na vaše náklady. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1924 občanského zákoníku.

7.10    Potvrzení. Po obdržení reklamovaného zboží vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na vámi určenou e-mailovou adresu. 

8    LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1    Kdy bude uzavřen reklamační proces? Zákon (občanský zákoník) nám na vyřízení reklamace dává lhůtu třiceti (30) dnů od vytknutí vady. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.

8.2    Posouzení vady. Zpravidla však do tří (3) pracovních dnů po doručení potřebné dokumentace (fotografie a dalších nezbytných údajů pro posouzení vady zboží) či doručení reklamovaného zboží zpět k nám je provedeno bezodkladné posouzení vady a ozveme s předběžným názorem zákazníkovi - nejčastěji telefonicky. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (např. bude z naší strany nutné, abychom požádali o součinnost našeho dodavatele či výrobce). Pokud je nutno vadu zboží / díla posoudit v místě montáže, běží lhůta pro vyřízení reklamace ode dne návštěvy pověřeného pracovníka VMS VISION, s.r.o.

8.3    Pokud je zboží vadné. V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od vytknutí vad. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.

8.4    Pokud není zboží shledáno za vadné. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informováni za účelem dosažení individuálního postupu.

9    ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1    Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy a/nebo VOP, má zákazník nárok na: 

 • 9.1.1    odstranění vady zboží / díla, nebo 
 • 9.1.2    dodání bezvadného zboží či jeho částí, nebo
 • 9.1.3    přiměřenou slevu z kupní ceny a/nebo ceny díla, nebo
 • 9.1.4    odstoupení od Smlouvy / (dílčí) kupní smlouvy a/nebo (dílčí) smlouvy o dílo.

9.2    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy a/nebo VOP, má zákazník nárok pouze na: 

 • 9.2.1    odstranění vady zboží / díla, nebo 
 • 9.2.2    přiměřenou slevu z kupní ceny a/nebo ceny díla.

10    UKONČENÍ REKLAMACE

10.1    Pokud jste reklamovali zboží na naší provozovně. Po vyřízení uplatněné reklamace budete vyrozuměn o ukončení reklamace, a to telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a budete vyzván k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. 

10.2    Pokud jste nám zboží k reklamaci poslali. Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na adresu zákazníka, a to na jeho náklady. 

10.3    Povinnost při převzetí reklamovaného zboží. Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 200 Kč.

10.4    Nepřevzetí reklamovaného zboží. Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do šesti (6) měsíců ode dne, kdy jste byl o vyřízení informován, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

10.5    Prodej nevyzvednutého zboží. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. 

11    ZÁVĚREČNÁ ČÁST

11.1    Práva ze zákona. Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

11.2    Platnost. Tento reklamační řád (určený pouze podnikatelů, osobám veřejného práva a školám) je platný od 1.7.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.