VYRÁBĚT KVALITNÍ TABULE JE KUMŠT, ALE TAKY RADOST

Kontroly a revize školních tabulí

Tabule je srdcem každé třídy. Často se však zapomíná na bezpečnostní rizika, která mohou vzniknout, když není tabule úplně "v kondici". Pravidelnou kontrolou můžete zabránit vážným úrazům, které může způsobit například pád nesprávně ukotvené tabule. 

Okolo revizí tabulí koluje spoustu fám a mýtů:

 • Jak to s revizemi školních tabulí vlastně je?
 • Existují zákony a předpisy, které revize nařizují?
 • Je bezpečnostní riziko opravdu tak vysoké?
 • Jak často je třeba tabule kontrolovat?
 • Kdo je zodpovědný za bezpečnost tabulí?
 • Kdo je oprávněný kontrolu tabulí provádět?

Z pozice výrobce školních tabulí pomáháme našim školám i s oblastí péče o školní tabule. Stejně tak, jako je pro nás důležité kvalitní tabuli vyrobit, je pro nást důležité ji i udržet ve stavu, který bude plně funkční a bezpečný jak pro žáky, tak pro učitele.

  Potřebujete pomoci s revizemi tabulí?
  <strong>Máte vše v pořádku?</strong>

  Máte vše v pořádku?

  1. Bez závad

   Bez nutnosti servisního zásahu. 

  2. Těžké závady

   Závady závažného charakteru s bezpečnostním rizikem, které je třeba odstranit neodkladně.

  3. Lehké závady

   Závady lehkého charakteru snižují komfort a funkčnost tabulí, jejich opravu můžete plánovat v delším časovém horizontu.

  Důležité informace nepřehlédněte

  Proč provádět pravidelné kontroly?

  Dle jakých instancí se řídí kontrola tabulí? Jsou opravdu nutné? V jakém rozsahu a kdy?

  Kontrola tabulí se nezcela správně označuje jako "revize". Neznamená to, že tabule musí projít každoročně revizní kontrolou, kde je výstupem dokument s kulatým razítkem. Školní tabule je třeba pravidelně kontrolovat podle nastaveného harmonogramu a zajistit tak zákonnou povinnost, ale především bezpečnost žáků a učitelů.

  Zákony a předpisy týkající se kontroly školních tabulí

  Ze základu vychází povinnost kontroly školních tabulí ze dvou hlavních pramenů:

  1. Školský zákon - § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů - Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
  2. Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - školní tabule je stejně jako další vybavení třídy výrobkem, který musí splňovat podmínky používání, včetně provádění kontrol a revizí.

  Mimo těchto dvou hlavních zákonných pilířů se školním tabulím věnují i další právní předpisy:

  • § 11 odst. 1 a odst. 3, § 12 odst. 1, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějšího předpisu - ve kterém se řeší vzdálenost první lavice od tabule, její osvětlení a střídání posedu dětí vůči tabuli.
  • ČSN EN 14434 Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - je norma, která udává ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody jejich testování.
  • § 3 odst. 1 a odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - stav neohrožující bezpečnost a zdraví, zaměstnavatel stanoví termíny, rozsah kontrol, zkoušek, revizí údržby a oprav, termíny dodržuje a údaje uchovává v písemné nebo elektronické podobě.
  • § 2 písm. e) a f) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - který klade za povinost stanovit bližší požadavky na bezpečný provoz. Tedy dokumentaci, která obsahuje návody od výrobce (montáž, provoz, manipulace, opravy, údržby a kontroly. Pokud nejsou kontroly stanoveny právním předpisem, jsou kontroly stanoveny průvodní dokumentací nebo zaměstnavatelem.

  Doporučené nastavení harmonogramu kontroly:

  • Denní kontrola - Kontrolu na denní bázi zajišťuje vyučující příslušné třídy. Optickou kontrolu je schopný provést před výukou, stejně tak jako zkoušku pevnosti montáže. Na první pohled patrné závady může lehko odhalit.
  • Měsíční kontrola - Kontrolu měsíční provádí ideálně školník, který provede kontrolu pevnosti montáže, kompletnosti a poškození tabule. Mimo to si můžete nastavit také provedení pravidelného vyčištění povrchu a rámu tabule.
  • Roční kontrola - Roční kontroly můžete nastavit samostatně nebo v rámci každoroční prověrky BOZP. Zodpovědná osoba za provedení roční kontroly může být školník nebo ideálně odborná firma (je svoji odbornost schopna prokázat), která vydá doklad o provedení odborné kontroly. Tabule se podrobí precizní kontrole. Kontroluje se pevnost montáže, vůle, vibrace, vyvážení, pevnost v podlaze, poškození povrchu, poškození rámu a pantů, upevnění projektoru, stav poliček a dalších komponent v závislosti na typu tabule.

  Zdroj: Zodpovězený dotaz Ing. Šárka Seifertová, MŠMT

  Jak revize probíhá?

  Kdo revizi provádí? Co vše kontrolujeme? Jak vypadá revizní den?

  Revizí ve školách je pověřen jeden z našich montážních techniků. Tito technici mají znalosti a dovednosti získané z výroby i montáže tabulí. Ví, jak má vypadat správně vyrobená a namontovaná tabule. Ve školním prostředí se pohybují denně, mají přehled, které komponenty podléhají nejvíce zubu času a kterým dávají zabrat neposední žáci. Mají zkušenosti s odstraňovaním závad a jsou schopni na místě odborně posoudit stav vybavení.

  Ve smluveném termínu se na školu dostaví 1-2 technici, kteří prochází třídu po třídě a v každé z nich vyplňují Kartu učebny. Kontrola a vyplnění dokumentace jedné učebny trvá cca 15 minut.

  Na revizní kartě učeby evidují náši technici především:

  • Hlavní tabule - typ tabule, stav tabule a jejího příslušenství + foto
  • Doplňkové tabule a nástěnky - typ tabulí a nástěnek, jejich stav + foto
  • Po domluvě také lavice, katedra, židle a další vybavení - typ vybavení, jejich stav + foto

  Konkrétní příklady, co je předmětem kontroly:

  • Kontrola funkčnosti
  • Kontrola kotvení do stěny
  • Vizuální kontrola výrobku
  • Kontrola kompletnosti a nepoškozenosti tabule a jejího vybavení
  • Kontrola a posouzení vůle a vibrace
  • Kontrola všech šroubových spojů
  • Kontrola poškození lanek
  • Kontrola vedení jezdců
  • Kontrola kompletnosti horních i spodních dorazů
  • Kontrola vedení kabelů
  • Kontrola filtrů projektoru
  • Kontrola svítivosti a životnosti lampy
  • Kontrola kompletnosti
  • Kontrola nepoškozenosti vybavení
  • Kontrola povrchů 
  • A další

  5 nejčastějších závad

  S jakými závadami se nejčastěji potkáváme? Jak taková závada vypadá a co může způsobit? 

  1. Špatné nebo uvolněné kotvení tabulí a stojanů

  Při špatném ukotvení hrozí vážné nebezpečí vytržení celého zvedacího systému ze stěny či podlahy. Pokud by došlo k vytržení ze stěny, celá sestava se zřítí z katedry dolů mezi žáky. Špatně ukotvená může být také tabule na zvedacím systému, v tom případě je velké riziko, že se tabulová deska utrhne a spadne na vyučujícího nebo žáka stojícího před tabulí.

  2. Znečištěné filtry projektorů

  Projektory jsou citlivá elektronická zařízení. Velice málo se dbá na doporučovanou pravidelnou výměnu filtrů. Filtr přitom pohlcuje částečky prachu a křídových částic, které se uvolňují při psaní na křídové tabuli, a chrání tak elektroniku před poškozením. Zahlcený filtr jednak neposkytuje elektronice potřebou ochranu, jednak se projektor "přidusí" a chlazení lampy nebude dostatečné.

  3. Uvolněné nebo rozbité panty a rohy tabulí

  Děti se na křídlech tabulí rádi houpou, což je ve většině případů důvod tohoto poškození. Tabule nejde dovírat a navíc hrozí vytržení celého křídla. Vyvrácením pantu a celého rohu tabulového křídla se obnaží ostré hrany rámu. Vzniká tak riziko pádu křídla tabule a také nebezpečí poranění o ostré hrany rámu.

  4. Špatná a nebezpečná instalace kabeláže projektorů a interaktivní techniky

  Tabule denně absolvuje nespočet pohybů nahoru a dolů. Kabeláž, která je za tabulí ukrytá musí být správně nainstalovaná a svázaná, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo dokonce přeštípnutí kabelu. Přeštípnutý síťový kabel od projektoru může dítěti způsobit zásah elektrickým proudem s vážnými následky.

  5. Chybějící nebo rozbité dorazy zvedacích systémů

  Doraz tabule je důležitým bezpečnostním prvkem zvláště pokud tabule nese dataprojektor. Pokud dorazy na tabuli chybí může se stát, že tabulí sjedete tak nízko, že Vás projektor praští seshora do hlavy. Nebržděnou a nezajištěnou tabulí se špatně manipuluje a může způsobit i vážné úrazy.

  Co je výstupem revize?

  Co získá škola po návštěvě technika? Jaké závady můžou být vyhodnoceny? Kdo má zodpovědnost za revidovanou tabuli?

  Po návštěvě revizního technika zpracujeme Karty učeben a vystavíme pro školu dokument Protokol o kontrole tabulí. Nejsme zatíženi "provozní slepotou", proto můžete mít jistotu, že žádná závada nebude přehlížená. VMS VISION tak přejímá odpovědnost za provedení revize ve Vaší škole. Protokol o kontrole tabulí slouží jako plnohodnotný doklad o provedení roční revize, který zákon nařizuje.

  Protokol popisuje, co bylo revidováno, kde byly nalezeny závady, o jaké konkrétní závady jde a jaké doporučujeme opravné opatření. 

  Protokol o kontrole tabulí může vypadat například takto:

  Protokol kontroly / revize tabulí

  Opravy závad

  Co se závadami? Jak spěchá oprava závad? A co s vyřazenými tabulemi?

  Protokolem o kontrole tabulí to rozhodně nekončí. Zjištěné závady je třeba řešit. S tím co, jak a kdy řešit Vám poradíme.

  Závady, které je potřeba řešit:

  • Těžké závady - jsou závady, které je třeba začít řešit ihned, protože jsou bezpečnostním rizikem. Závady můžete konzultovat přímo s naším technickým a servisním oddělením a domluvit se na vhodném řešení. 
  • Lehké závady - nebývají bezpečnostním rizikem, ale mají dopad na funkčnost a pohodlí při užívání. Takové opravy si můžete podle rozpočtu rozplánovat.

  Oprava tabulí

  Pokud se rozhodnete opravy řešit s námi, domluvíme se nejprve na rozsahu oprav a sestavíme Vám cenovou nabídku. Poté se domluvíme, na přednostních opravách těžkých závad, abychom odstranili bezpečnostní rizika. Menší závady můžeme řešit v dlouhodobějším horizontu nebo s nimi může začít už technik v revizní den.

  Náhrada staré tabule a likvidace

  V případě, že se shodneme, že tabule je v tak žalostném stavu, že už se oprava nevyplatí, vyrobíme Vám novou a starou si můžeme rovnou odvézt. Podstivě rozebíráme všechny komponenty starých tabulí a zajišťujeme jejich ekologickou likvidaci. Nemusíte si tak dělat starosti kam s vyřazenými kusy a co na to naše planeta.

  Plán rozvoje

  Má smysl plánovat do budoucna? Jak nezamrznout v čase? Co nás čeká v dalších letech?

  Ke kontrole tabulí nabízíme i další služby. S postupným plánem rozvoje se dostanete do stádia, kdy v ročních revizních prohlídkách už nebudou těžké závady, které jsou nečekanými výlohami.

  Postupná obměna a modernizace tabulí bude přirozeným dlouhodobým procesem, který bude na sebe v jednotlivých krocích logicky navazovat. Zastaralé vybavení ze školy bude postupně mizet a stejně tak bude postupně nahrazováno novým moderním. Nemusíte se tak bát přicházejících technologických novinek, vše bude přirozeně plynout a Vaše škola bude schopna příjmat změny v technologiích a vyučovacích metodách postupně tak, jak budou přicházet.

  Potřebujete další informace k tématu? Nechte nám kontakt a my se Vám ozveme. Nebojte se, nekoušeme.

  Kontroly tabulí mají smysl

  Bezpečnost především

  Bezpečnost především

  Pravidelné revize pomáhají odhalovat závažná bezpečnostní rizika. Vezmete-li v potaz, že na žáka může spadnout 100 kg sestava stojanu s tabulí a dataprojektorem kvůli špatnému kotvení, opravdu to není legrace.

  Splňte svoji zákonnou povinnost

  Statutární orgán potažmo zřizovatel je odpovědný za bezpečnost a plnění pravidelných revizních prohlídek. S nimi Vám rádi pomůžeme, budete tak mít v ruce potvrzení od specializované firmy, že svoji povinnost plníte a závady odstraňujete. Způsobilost můžeme podložit více než 27 letou praxí a certifikací výrobků a kvality.

  Splňte svoji zákonnou povinnost
  Funkčnost a pohodlí při používání

  Funkčnost a pohodlí při používání

  Roční revize jako takové napomáhají udržovat stav vybavení v dobré kondici. Tabule budou opravené a plně funkční pro své uživatele. Po zaběhnutí pravidelného intervalu se Vám již nestane, že by některá z tabulí byla v havarijním stavu a ohrožovala své uživatele. Nebudou Vás tak čekat velké nečekané výdaje.

  Pozor na zub času

  Nástavbou pravidelných prohlídek je plán rozvoje, který je ideální pro plánování modernizace a výdajů. Pomůžeme Vám tabule postupně modernizovat a plánovat výdaje. Nemusíte se bát modrních technologií, vše bude plynout s přirozeným vývojem.

  Pozor na zub času
  Formulář byl úspěšně odeslán.
  Nastala chyba při odesílání formuláře.

  NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

  Lucie Krejčí
  Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

  (uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

  Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.