Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

společnosti VMS VISION, s.r.o.
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://vms.cz

Informace, které byste neměli přehlédnout:

 • Způsob platby a možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.
 • Stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT s námi uzavíráte kupní smlouvu k danému zboží a jste povinni nám zaplatit kupní cenu.
 • Pokud u zboží uvádíme, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v části 9 těchto VOP.
 • Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů.
 • Bližší informace o reklamacích a vratkách najdete v našem reklamačním řádu.
 • Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.

1 KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Kdo jsme:

VMS VISION, s.r.o.,

sídlo: Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice
IČO: 479 09 391 
DIČ: CZ47909391
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46383 (dále jen “prodávající” nebo “my”)

telefon:  +420 516 428 541
e-mail: vms@vms.cz

1.2 Reklamace a vrácení zboží:

Adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: VMS VISION, s.r.o., Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice
Telefon: +420 516 428 541
E-mail: reklamace@vms.cz

2 ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 • 2.1 Volba práva. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen “zákazník” nebo “vy”) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese https://vms.cz.
 • 2.2 Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být zákazník touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

 • 2.3 E-shop. Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://vms.cz (dále jen “webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní obchodu”).

 • 2.4 Kdo je považován za spotřebitele. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “spotřebitel”).

 • 2.5 Kdo je považován za podnikatele. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, právnická osoba veřejného práva, školka a/nebo škola), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen “podnikatelská činnost”). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s prodávajícím uzavře kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “podnikatel”). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

 • 2.6 Seznámení se a odsouhlasení VOP. Odesláním objednávky (tlačítko “Odeslat objednávku a zaplatit”) potvrzujete, že jste se seznámili s VOP, včetně sdělení vůči zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich platném a účinném znění v okamžiku tohoto potvrzení.

3 SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1 Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • 3.2 Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie a zobrazení zboží na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

 • 3.3 Zboží, cena, náklady. Námi nabízené zboží na webové stránce a popis jeho hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

 • 3.4 Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr.

 • 3.5 Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka “Odeslat objednávku a zaplatit” v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

 • 3.6 Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

 • 3.7 Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP.

 • 3.8 Poprodejní servis. Za jakých podmínek je zákazníkům poskytován poprodejní servis je blíže popsáno v části 12 těchto VOP.

4 SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1 Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

  • 4.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo 

  • 4.1.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

  • 4.1.3 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) či sdělením na náš e-mail vms@vms.cz

 • 4.2 Kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit. Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

  • 4.2.1 o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

  • 4.2.2 o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

  • 4.2.3 o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po  dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

  • 4.2.4 o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;

  • 4.2.5 o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;

  • 4.2.6 o poskytování služeb, které jsme zcela splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

 • 4.3 Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

 • 4.4 Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte zboží zpět na adresu: VMS VISION, s.r.o., Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice (osobní předání je možné na této adrese po předchozí domluvě s prodávajícím). Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady.To platí i v případě, že zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (především pro jeho velké rozměry atp.). V takovém případě ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši 200,- Kč vč. DPH / 1 ks zásilky (balík).

 • 4.5 Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

 • 4.6 Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni zákazníkovi vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to na vámi uvedený bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě platby kartou je kupní cena vrácena na tuto kartu. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží. 

 • 4.7 Povinnost spotřebitele při odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost zákazníka, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 • 4.8 Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme prostřednictvím e-mailu vms@vms.cz a telefonního čísla +420 516 428 541.

 • 4.9 Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení zákaznických sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

 • 4.10 Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení zákazníkských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákaznických sporů on-line).

 • 4.11 Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy, a/nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.

 • 4.12 Řazení zboží. 

5 UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

 • 5.1 Registrace. Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel potvrdí, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů.

 • 5.2 Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní („Můj účet”) může zákazník provádět objednávání zboží, sledovat stav bodového konta, sledovat stav vyřízení objednávek atp. (dále jen „uživatelský účet“). 

 • 5.3 Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 • 5.4 Zablokování uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude Váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu vms@vms.cz

 • 5.5 Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

 • 5.6 Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 6.1 Vytvoření objednávky. Vkládáním zboží do košíku, zvolením způsobu dopravy a platby za vybrané zboží, vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník na e-shopu svoji objednávku.

 • 6.2 Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. 

 • 6.3 Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

 • 6.4 Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT” a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

 • 6.5 Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

 • 6.6 Dodatečné potvrzení objednávky zákazníkem. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství zboží.

 • 6.7 Kdy dochází k uzavření kupní smlouvy? K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT”.

 • 6.8 Potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka.

 • 6.9 Povinnosti prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a/nebo digitálnímu obsahu.

 • 6.10 Povinnosti kupujícího. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

 • 6.11 Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník spotřebitel rovněž održí formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

 • 6.12 Telefonická objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží také telefonicky. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na adresu elektronické pošty zákazníka, kterou uvedl v telefonickém hovoru, spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení  potvrzení o přijetí objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce.  

 • 6.13 Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • 6.14 Kurzy a školení. Organizujeme i odborná školení a kurzy. Podrobný popis kurzu/školení včetně ceny za ně naleznete na našich webových stránkách.

7 CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 • 7.1 Cena. Všechny ceny zboží a digitálního obsahu jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. Cena zboží a digitálního obsahu je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

 • 7.2 Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit:

  • A. bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený u objednávky, 
  • B. platební kartou,
  • C. v hotovosti při platbě na dobírku (při převzetí zboží od dopravce) či při osobním odběru,
  • D. fakturou pokud je kupujícím škola, školka nebo státní a/nebo rozpočtová instituce,

Způsob platby zboží si zákazník zvolí u objednávky v průběhu objednávky. Více informací najdete v sekci “Způsoby platby a doručení”.

 • 7.3 Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného. Bližší informace můžete najít na našich webových stránkách v sekci “Způsoby platby a doručení”. 

 • 7.4 Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

 • 7.5 Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat. 

 • 7.6 Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny např.  v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

 • 7.7 Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

8 DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 8.1 Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky. Dodací doba bude zpravidla do 14 pracovních dnů. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání). Stejně tak se to netýká zboží, které je skladem u dodavatelů či teprve ve výrobě. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Někdy se může stát, že spolupracující dopravce nedodrží garantovanou dobu doručení zásilky k vám. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme dodržet a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

 • 8.2 Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na zvolenou adresu v rámci ČR prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně po předchozí telefonické domluvě s prodávajícím (zákaznická podpora), za což není účtován žádný poplatek. Vezměte prosím na vědomí, že u některého druhu zboží (zejména vzhledem k jeho rozměrům a váze) spolupracujeme zpravidla pouze s jedním dopravcem specializovaným na tyto (nad)rozměrné zásilky.

 • 8.3 Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

 • 8.4 Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • 8.5 Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • 8.6 Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 • 8.7 Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

 • 8.8 Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

 • 8.9 Povinnosti zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravace vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

9 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 • 9.1 Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

 • 9.2 Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

10 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 10.1 Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

 • 10.2 Právo na odstoupení přísluší pouze spotřebitelům. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o vytknutí vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 8.6 a 8.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

 • 10.3 Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit.

 • 10.4 Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

 • 10.5 Dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem či z naší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 11.1 Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 • 11.2 Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží jsou upraveny v našem reklamačním řádu.

12 PODMÍNKY POPRODEJNÍHO SERVISU, DALŠÍ SLUŽBY

 • 12.1 Poskytování poprodejního servisu. Prodávající poskytuje svým zákazníkům poprodejní servis, prodávající k nabídce konkrétního poprodejního servisu přistupuje individuálně. 

 • 12.2 Jak nás kontaktovat. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 516 428 541, nebo rovnou popsat do e-mailu vms@vms.cz jaký servis nebo opravu žádáte. Budeme rádi, pokud nám rovnou pošlete fotografii zboží, abychom mohli posoudit, jaké práce bude potřeba zajistit. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat, abychom zjistili bližší údaje o stavu zboží. Na závěr Vám zašleme na Váš e-mail cenovou nabídku našich servisních služeb.

 • 12.3 Jaký máte očekávat postup? Bude vždy posouzen jednotlivý případ a bude naceněna jak cena logistiky (doprava zboží k zákazníkovi a zpět nebo dopravné pokud bude zboží servisováno v místě určeném zákazníkem), tak cena samotného servisu a případně náhradních dílů. Budete moci posoudit, zda se Vám servis zboží vyplatí nebo upřednostníte pořízení nového zboží.

 • 12.4 Další informace a služby. Některé další informace o poskytování poprodejního servisu můžete najít také na našem e-shopu v sekci “Služby”. V této sekci můžete také zjistit podrobnější informace o dalších službách, které nabízíme našim zákazníkům. Jedná se především o autorizovanou montáž a demontáž zboží, kontroly tabulí  a jejich likvidace atp. Jednotlivé služby jsou zde blíže popsané, a to včetně ceníku za jejich poskytnutí.

13 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 13.1 Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

 • 13.2 Cookies. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

14 VYŠŠÍ MOC

 • 14.1 Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na naší vůli, která brání ve splnění našich povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo naši kontrolu.

 • 14.2 Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci prodávající neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

 • 15.1 Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

 • 15.2 Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 • 15.3 Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

 • 15.4 Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva zákazníků podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

 • 15.5 Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

 • 15.6 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 • 15.7 Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 • 15.8 Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem. 

 • 15.9 Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 12.12.2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.

NAVRHNEME VÁM OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ.NAPIŠTE NÁM PODROBNOSTI.

Lucie Krejčí
Lucie Krejčí Vám ráda pomůže

(uvedením telefonu urychlíte komunikaci)

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme podle našich zásadách zpracování osobních údajů.